Vedtægter

 Vedtægter for DFGK

 

§ 1.  

Klubbens navn

De Forenede Gård Klubber. 

Fork.: DFGK.

Klubbens hjemsted er Danmark.

De Forenede Gård Klubber er stiftet den 5. november 2013.

 

§ 2.   

Formål.

DFGK´s formål er at fremme interessen og kendskab til ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne sport på alle niveauer, både bredden og eliten. Skabe et godt udgangspunkt for fællesskabet og det sociale liv uanset alder i klubberne. Ligeledes oplærer ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje, og fremme interessen og deltagelse i konkurrence og kurser af forskellige art.

 

§ 3.   

Organisation.

Gård klubberne DFGK er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben DFGK og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§ 4.   

Medlemskab.

På de enkelte gårde kan der optages junior-og senior medlemmer.  Juniormedlemmer er medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Juniormedlemmer har ingen stemmeret, og er ikke valgbar til bestyrelsen. Medlemskabet er gældende fra den dato hvor de enkelte gård klubber skriftlig forelægger til DFGK, men deltagelse kan først finde sted, når kontingent er betalt. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftlig, med mindst 1 måneds varsel. Kortere medlemskab: Juniorer-og seniorer som ønsker et medlemskab på mindre end 12. måneder, dog minimum 3. måneder, skal betale den tilsvarende andel af fuldt medlemskab + et gebyr. Kortere medlemskab ophører efter givne periode.

 

 § 5.          

Kontingent.

Medlemskontingent fastsættes af hver gårdklubs bestyrelsen for et kalenderår ad gangen, 1. januar til 31. december. DFGK betaling til DRF og Distrikt 9 Er kontingentet ikke betalt 3 måneder efter forfaldsdato, ophører medlemsrettighederne automatisk. Vedkommende kan kun blive medlem igen ved betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

 

§ 6.  

Karantæne og udelukkelse.

A. De enkelte gård klubber kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 

B. I særlige tilfælde kan gård klubbernes bestyrelse indstille til DFGK`s generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelser om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

 

C. I det af § 6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

 

§ 7.          

Generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af DFGK`s bestyrelse. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Tid og sted for generalforsamlingen skal senest offentliggøres for DFGK medlemmer med mindst 14 dages varsel, ved opslag på de enkelte gård klubber, annoncering på DFGK og gård klubbernes hjemmeside eller andre offentlige medier. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være formanden eller bestyrelsen for de enkelte gård klubber i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen, for umyndige medlemmer kan forældre/værge afgive én stemme pr. barn. Hvis de har betalt kontingent og været medlem mindst i 3 måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent.

2.     Valg af referent.

3.     Valg af 2 stemmetæller.

4.     Formanden aflægger beretning (bestyrelsen)

5.     Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

6.     Regnskab til godkendelse.

7.     Behandling af indkomne forslag.

8.     Valg af bestyrelse.

9.     Valg af suppleant til bestyrelsen.

10.   Valg af 1 revisorer og 1suppleant.

11.   Evt.

 

§ 8.          

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelses medlemmer anser det for nødvendigt, eller når 25 % af de stemmeberettige medlemmer skriftligt over for bestyrelsen indgiver begæring herom og med angivelse af en dagsorden. Den ekstraordinere generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel, og skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.

 

§ 9.          

Bestyrelsen.

DFGK varetages af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. Alle Gård Klubber er berettiget til at have en repræsentant i bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og yderlige medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Der afgår hvert år henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer, første gang ved evt. lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte et antal primære udvalg, hvert med et bestyrelsesmedlem som formand.

 

§ 10.        

Bestyrelsesmøder.

DFGK bestyrelsesmøder afholdes fire gange om året eller på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst 14 dags varsel, med følgende dagsorden.

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

4. Kontakt til DRF og Distrikt 9.

5. Referat fra møder med Distrikt 9.

6. Indkommende forslag fra Gård klubberne.

7. Karantæne og udelukkelse.

8. Evt.

 

Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved stemmeflertal og står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens. Der skal være mindst 3 bestyrelsesmedlemmer til stede og deltage i afstemningen for at den er gyldig. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over beslutninger på bestyrelsesmøderne.

 

 § 11.        

Regnskab.

Bestyrelsen disponerer over DFGK midler og varetager dens tarv på bedste måde. Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb, salg og afhændelse. Hvis det ikke er muligt at finde en kasserer i DFGK er bestyrelsen berettiget til at ansætte en kasserer udefra, denne har dog ikke fuldmagt eller prokura. Formanden og næstformanden/kassereren har i øvrigt prokura. DFGK hæfter alene med sin formue.

 

A. Hverken bestyrelsen, de enkelte gård klubber eller medlemmerne hæfter for nogen del af DFGK gæld.

 

§ 12.        

Vedtægtsændringer.

Lovændring kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Enhver ændring skal indberettes til Dansk Ride Forbund.

 

§ 13.

Klubbens opløsning.

DFGK opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens eventuelle aktiver ridesportslige aktiviteter under DFGK`s medlemmer

 

 

 

 

Tommy Nielsen.